Banner Carousel
Hệ thống Trường Tuệ Đức

Pathway là hệ thống trường học từ bậc mẫu giáo đến trung học, cung cấp nền giáo dục quốc tế chất lượng cao trên nền tảng đạo học Phương Đông sâu sắc cho một thế hệ trẻ đạo đức, trí tuệ và nghị lực.

pathway.edu.vn

Banner Carousel
Banner Carousel
Hệ thống Trường Tuệ Đức

Hệ Thống Trường Khai Nguyên – The Inspire Schools (ISP) áp dụng mô hình giáo dục khai phóng nhằm góp phần đánh thức toàn diện tiềm năng học sinh để thực hiện những thành tựu bản thân một cách thực tế.

https://www.ispschools.edu.vn/

Banner Carousel